Ang makulit at bibong magkaibigan "the Kurdapya Team"