Miskut Radio
Miskut Radio

Naha lika Miskut Radio, Wawina, ahuas tawanka painkira ba wina baikan taki balsa, tihmia an kakna ra. Miusik sat sat pali brisa, Bamna tinki tara lukisna wan wali sma ba dukiara