ស្ថានីយវិទ្យុ គល់ទទឹង FM 97.80 MHz ក្រុងភ្នំពេញ ផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌-វិន័យ របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ២៤ ម៉ោង នឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ តាមរយៈវិទ្យុគល់ទទឹងនៅតាមបណ្តាខេត្ត-ក្រុងមួយចំនួនមានដូចជា៖ ១.ក្រុង ពោធិ៍សាត់ 97.80 MHz ២.ក្រុង ព្រះសីហនុ 97.80 MHz ៣.ខេត្ត កំពត 97.80 MHz ៤.ខេត្ត បាត់ដំបង 97.70 MHz ៥.ខេត្ត កំពង់ចាម 92.00 MHz ៦.ខេត្ត កំពង់ធំ 103.70 MHz​ ៧.ខេត្ត សៀមរាប 97.80 MHz ៕

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Facebook