இது ரேடியோ பிலால் பயான் . இதில் ஹதீஸ் ஒலி பதிவை 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து கேளுங்கள்