Ave Geetham Tamil Radio
Ave Geetham Tamil Radio
ஆவே கீதம் வானொலி. இது இணைய வழி ஒலிப்பரப்பு. இயேசுவுக்கே புகழ், மரியே வாழ்க. நம்புங்கள் ஜெபியுங்கள் நல்லவை நடக்கம் அன்புடன் சோனியா மோனிஷா. எமது இன்னும் ஒரு வானொலி https://zeno.fm/paadunilavae-tamil/

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Twitter

Announcements

Ave Geetham

Ave geetham tamil radio

September 8, 2021