Afghan Radio Haqiqat
Afghan Radio Haqiqat

رادیو حقیقت در سال 2004 میلاد به کمک مالی و تخنیکی دفتر انترنیوز در ولایت سمنگان ایجاد گردید، انترنیوز در دو دهه اخیر با رادیو حقیقت همکاری همه جانبه نموده و از این طریق برنامه و پروژه های مختلف را به نشر رسانیده است  .