វិទ្យុស្រ្តី ភ្នំពេញ
វិទ្យុស្រ្តី ភ្នំពេញ

មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាត្រូវការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ១ រូប សម្រាប់មុខដំណែង មន្ត្រីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល និង កិច្ចការទំនាក់ ទំនង បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើលិខិតបញ្ជាក់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍ការងារ និង ប្រវត្តិរូប សង្ខេបដែលមានបិទរូបថតបច្ចុប្បន្ន មកអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តកម្ពុជា អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ ២០ ផ្លូវ ២៣ ដេ ភូមិថ្មី សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ឬ តាមរយៈអ៊ីមែល info@wmc.org.kh ។ ព័ត៌មានលំអិតសូមមើលវេបសាយ https://wmc.org.kh/%e1%9e%98%e1%9e%8e%e1%9f%92%e1%9e%8c.../ និង ទំព័រហេ្វសប៊ុកវិទ្យុស្ត្រី Women’s Radio ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង ៖ 023 881 497 / 069 848 013 / 011 780 510 កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី ៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៥ ល្ងាច

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Facebook