វិទ្យុព្រះធម៏តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា FM100.30  បាត់ដំបង
វិទ្យុព្រះធម៏តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា FM100.30  បាត់ដំបង

វិទ្យុផ្សាយ ព្រះធម៏តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា ផ្សាយចេញពីវត្តជម្ពូរុក្ខាវនារាមហៅវត្តព្រៃខ្ពស់ភូមិព្រៃខ្ណស់ ឃុំព្រៃខ្ពស់ ស្រុកបវេលខេត្តបាត់ដំបង ចូលរួមទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនា ទូរស័ព្ទលេខ 060227744 099288098 093261859