វិទ្យុសំឡេងបាណន់ FM106 បាត់ដំបង
វិទ្យុសំឡេងបាណន់ FM106 បាត់ដំបង
ឆ្ពោះទៅកាន់ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ (ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជន) សូមចូលរួម ស្តាប់ គិត ចូលរួមធ្វើ ដើម្បីជាតិមាតុភូមិយើងទាំងអស់គ្នា យើងដើម្បីទស្សនវិស័យ សាសន សង្គមធម៌ និង វឌ្ឍនភាព (ជាតិ/ជាជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា)

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Facebook