વાઇરસ,વાઇરસ બંધારણ, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વગેર વિશે "હર્ષલ પુષ્કર્ણા" નો લેખ.ગુજરાત સમાચાર. 22/03/2020

વાઇરસ,વાઇરસ બંધારણ, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વગેર વિશે "હર્ષલ પુષ્કર્ણા" નો લેખ.ગુજરાત સમાચાર. 22/03/2020

Umang Raval
00:14:04
Link

About this episode

આ લેખમાં વાઇરસ અને મનુષ્ય શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વિશે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી છે.