બાળ વાર્તા : બે શીખ

બાળ વાર્તા : બે શીખ

Umang Raval
00:03:33
Link

About this episode

આ વાર્તામાં એક શિકારી અને બાજ ના કિરદાર દ્વારા સુંદર શીખ મળે છે.