பேரண்டமும் பிரபஞ்சமும்
வான இயல் உயிரியல் புவியியல்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
வான இயல் உயிரியல் புவியியல்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:10:35
பூகம்பம் போன்று மாற்றம் ஏற்படும் சந்தர்ப்பம் உள்ளது.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:05:00
பிரபஞ்சத்தின் சக்தியை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:09:00
பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:07:51
பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:08:01
நம் பூமி பெரிய கோளாகப் போகிறது...!.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:03:38
நம் பிரபஞ்சத்தின் மாற்றம்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:01:41
தனித்த சக்தி என்றும் எதுவும் அண்டத்தில் இல்லை.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:08:45
இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் முடிவு.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:03:06
இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் உண்மைகளை நீங்களும் முழுமையாகக் காண முடியும்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:02:09
இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் அழிவு.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:11:22
அகண்ட அண்டத்தின் சக்தியைத் தியானத்தின் மூலம் அவசியம் பெற வேண்டும்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:11:11