سینما رویداد

سینما رویداد

مهدی رحمانی

About this podcast

برنامه سینما رویداد گاهانه است و بر اساس جشنواره‌های مهم دنیا به هر جشنواره، فیلم‌های منتخب، داوران و برگزیدگان آن جشنواره می‌پردازد
more

Language

Persian

Categories

Top CategoriesView all