யார் பலசாலி? | POWERFUL

யார் பலசாலி? | POWERFUL

IVM Podcasts
00:14:43

About this episode

What is the nature of Balwan and Jaadhu? Why did Jaadhu decide to visit Balwan? Why was Balwan reluctant to receive Jaadhu? What did Mullugi tell Jaadhu about the hens? Why did Jaadhu enter Balwan’s cave? What did he saw there?
பலவான் மற்றும் ஜாதுவின் இயல்பு என்ன? ஜாது ஏன் பலவானை சந்திக்கக் கிளம்பினான்? ஜாது வருவது பலவானுக்கு ஏன் கவலையை கொடுத்தது? கோழிகளைப் பற்றி முள்ளுகி ஜாதுவிடம் என்ன சொன்னாள்? பலவானின் குகைக்குள்ளே ஏன் ஜாது போனான்? அங்கே அவன் கண்டது என்ன?
Youtube Story Link: https://youtu.be/buR6EvsOuVg
You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: ‎IVM Podcasts
You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com