வீண் வம்பு | NO TO WORK

வீண் வம்பு | NO TO WORK

IVM Podcasts
00:12:43

About this episode

 Why was Kothandam's father displeased with his attitude? What the astrologer suggested? Why did Kothandam's wife tell him? Why is he called Kuppusamy? What did Kuppusamy tell about Kothandam’s education?

கோதண்டத்தின் அப்பாவுக்கு ஏன் அவனைப் பற்றி வருத்தம் இருந்தது? ஜோதிடர் என்ன சொன்னார்? கோதண்டத்தின் மனைவி அவனிடம் என்ன சொன்னாள்? குப்புசாமியை கோதண்டம் ஏன் அழைத்தான்? கோதண்டத்தின் படிப்பைப் பற்றி குப்புசாமி என்ன சொன்னார்?

Youtube Story Link: https://youtu.be/OqmJPHilG5s

You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios

You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com