டாடா, பை பை | COME BIT EARLY

டாடா, பை பை | COME BIT EARLY

IVM Podcasts
00:16:25

About this episode

What trouble Tharun gave to his mother? Who is Kittu? Why did Kittu want to accompany his mother? What happened when Kittu had his food? Why was Kittu afraid of the Hyenas? How did the tiger survive the Hyena attack? What does Tharun learn from Kittu?

தருண் அவனுடைய அம்மாவுக்கு என்ன தொல்லை கொடுத்தான்? கிட்டு யார்? அம்மாவுடன் காட்டுக்குள் போக கிட்டு ஏன் விரும்பியது? காட்டுக்கோழியை தின்னதும் கிட்டு என்ன செய்தது? கழுதைப்புலியை பார்த்து கிட்டு ஏன் பயந்தது? கழுதைப்புலியிடம் இருந்து புலி எப்படி தப்பித்தது? தருண் கிட்டுவிடமிருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டான்?

Youtube Story Link: https://youtu.be/c_sltmakc1o

You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: ‎IVM Podcasts

You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com