கேள்விக்கு பதில் - 2 | DISGUISE DRAMA

கேள்விக்கு பதில் - 2 | DISGUISE DRAMA

IVM Podcasts
00:13:32

About this episode

Who told the answers for Machuli’s questions? What happened to Machuli when Kanagarathinam told the answers? Why was Mukthamala cursed to be a demon for 100 years? What she wrote on Kanagarathinam’s tongue? Did Kanagavarman give a small portion of his country as promised?
மச்சுளியின் கேள்விகளுக்கு யார் பதில் சொன்னது? கனகரத்தினம் விடையை சொன்னதும் மச்சுளிக்கு என்ன ஆனது? முக்தமாலாவுக்கு ஏன் நூறாண்டுகள் ப்ரம்ம ராட்சசியாகும் தண்டனை கிடைத்தது? கனகரத்தினத்தின் நாக்கிலே தேவதை என்ன எழுதியது? அறிவித்தபடி நாட்டின் ஒரு சிறு பகுதியை கனகவர்மன் கொடுத்தாரா?
Youtube Story Link: https://youtu.be/eD7G2Ld_gZM
You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: ‎IVM Podcasts
You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com