இது ரகசியம் | KEEP IT SECRET

இது ரகசியம் | KEEP IT SECRET

IVM Podcasts
00:15:31

About this episode

Why Chandrakant decided to leave his home? Why did he go to the King’s court and what he told the King? Why Senthilnathan paid him money every month? Why did all the ministers got afraid of him? What happened when he got back home?

சந்திரகாந்த் ஏன் வீட்டை விட்டு சென்றான்? அவன் அரசவைக்கு சென்று அரசனிடம் என்ன ரகசியம் சொன்னான்? முதல் அமைச்சர் ஏன் ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திரகாந்திற்கு பணம் கொடுத்தார்? அமைச்சர்கள் அவனைக் கண்டு ஏன் பயந்தார்கள்? அவன் தன்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்பி வந்ததும் என்ன நடந்தது?

Youtube Story Link: https://youtu.be/z2f26Sm8yYU

You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: ‎IVM Podcasts

You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com