உயிரே கடவுள்
பரிபக்குவ நிலை பெறுங்கள்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
பரிபக்குவ நிலை பெறுங்கள்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:03:12
நான் யார் தான் யார் - விளக்கம்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:01:43
நம் உயிரின் வேலை.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:11:16
நம் உயிர் ஒரு நெருப்பு.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:13:58
ஓமுக்குள் ஓம்... ஓமுக்குள் ஓம்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:14:56
ஓம் ஈஸ்வரா பாடல் விளக்கம்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:11:00
ஓம் ஈஸ்வரா குருதேவா விளக்கம்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:03:52
என் ஆசை என்னுள்ளே வளர்ந்திடாமல் என்னுள்ளே என்றும் நீ இருந்துவிடு ஈஸ்வரா.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:08:11
உலக மக்கள் உயிரான ஆண்டவனின் அருளைப் பெறுவது தான் உண்மையான தவம்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:13:40
உயிரைப் போன்று நம் உணர்வுகளை எல்லாம் ஒளியாக மாற்ற வேண்டும்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:11:27
உயிரைப் போன்று ஒளியின் ஸ்வரூபமாக நாம் ஆக வேண்டும்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:05:02
உயிரை மதிக்கும் பண்புகளை வளர்க்க வேண்டும்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:05:55
உயிரை மதிக்க வேண்டியதன் அவசியம்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:08:15
உயிரை நாம் அவசியம் மதிக்க வேண்டும்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:10:51
உயிரே கடவுள் என்றும்… வெப்பம் தான் கடவுள்…! என்றும் ஏன் சொல்கிறோம்….mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:08:12
உயிருக்கும் நமக்கும் சொந்தமில்லாத நிலைகளில் தான் நாம் இன்று இருக்கின்றோம்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:10:04
உயிருக்கு ஃபோன் செய்ய வேண்டும்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:05:18
உயிரின வாழ்க்கையில் ரூப மாற்றம்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:11:53
உயிரின் சக்தியை நாம் உணர்ந்திருக்கின்றோமா.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:08:04
உயிரின் இயக்கம்.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:10:08
உயிர் கண் உடல் அமைப்பு.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:14:51
ஈசனுக்குக் காணிக்கை செலுத்த வேண்டிய முறை.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:08:50
அகக்கண் வழி தீமைகளை அகற்றும் வழி முறை.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:13:03
மூலாதாரம் எங்கே இருக்கிறது.mp3
Published: 23 July 2021
Duration: 00:10:22
விஷ்ணு தனுசை எடுத்தால் தான் வேதனைகளை அகற்ற முடியும்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:13:19
மெய்ப்பொருள் என்பது உயிர்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:01:47
மரணமில்லாப் பெரு வாழ்வு வாழும் தகுதி பெற்றது மனித உடல் .mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:03:41
மரணம் – உயிர் எதனால் உடலை விட்டுப் பிரிகின்றது….mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:04:25
புருவ மத்தியில் நிலை நிறுத்த வேண்டியது எதை....mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:01:40
புருவ மத்தி தான் மனிதனுக்குச் சொர்க்கவாசல்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:02:07
நம் உயிரே சொர்க்கவாசல்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:01:53
செவி வழி கேட்டு... கண் வழி கவர்ந்து... உயிர் வழி மகரிஷிகளின் உணர்வைச் சுவாசித்தால் தான்... இன்றைய உலக விஷத் தன்மையிலிருந்து தப்ப முடியும்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:03:14
உள் நின்று இயக்கும் “உயிர்” எப்படி... எதனால் கடவுளாகின்றது....mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:03:38
உயிரை மதிக்கும் பண்பு.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:10:39
உயிரே கடவுள் பாடல் விளக்கம்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:08:44
உயிருடன் நாம் ஒன்ற வேண்டியதன் அவசியம்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:02:20
உயிருக்குக் காரணப் பெயர் ஈசன் என்று ஏன் வைத்தார்கள்….mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:03:44
உயிரின் இயக்கத்தை முழுமையாக உணர்தல் வேண்டும்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:10:01
உயிரிடம் முதன்மையாகக் கேட்க வேண்டிய எண்ணம் எது....mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:02:05
உயிரால் வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளையை உனது... எனது... என்று போர் செய்யாதே...!.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:14:24
உயிர் உடலில் இருக்கும் வரை தான் மதிப்பும் மரியாதையும்…!.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:03:07
உடலில் உள்ள அணுக்களின் பசிக்கு... நம் உயிர் உணவைக் கொடுத்து அதை வளர்க்கும் விதம்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:06:34
அழியக்கூடிய உடலுக்குக் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை... “அழியாத உயிருக்கு” நாம் கொடுப்பதில்லை.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:11:27