நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது
புழு பறக்கும் பூச்சியாக எப்படி மாறுகிறது.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
புழு பறக்கும் பூச்சியாக எப்படி மாறுகிறது.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:03:27
பனை மரத்தில் பேய் இருக்கிறது...! என்ற எண்ணம் எப்படி உருவாகிறது....mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:05:15
பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:06:30
பயப்படுபவர்களை மட்டும் என்றும் நம்ப முடியாது... நம்பக் கூடாது...!.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:08:15
பச்சைக் காய்கறிகளை உட்கொண்டால் ஆன்மா செல்வது எங்கே.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:09:16
ஒருவருக்கொருவர் பதிவாகிக் கொள்ளும் உணர்வின் இயக்கம் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:07:19
ஒரு நாய் தன் விசுவாசத்தை எந்த வகையில் மனிதன் மீது காட்டுகிறது.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:10:20
எகிப்து நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கால மணிகள் பற்றிய உண்மைகள்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:05:55
இரத்தத்தில் சுழன்று கொண்டிருக்கும் ஜீவ அணுக்கள் ஜீவ ஆன்மாக்கள் பற்றிய விளக்கம்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:16:01
அருளாடும் நிலைகள்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:06:22
அக்காலத்தில் உருவான தாவர இனங்களின் பயன்பாடுகள்.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:01:28
உயிரினங்களில் இரண்டும் கெட்டானாக ரூபம் எப்படி உருவாகிறது.mp3
Published: 16 July 2021
Duration: 00:06:26