رادیوگیک - شماره ۱۳۹ - اتحادیه‌های پسا کوانتوم

رادیوگیک - شماره ۱۳۹ - اتحادیه‌های پسا کوانتوم

Jadi
00:53:35
Link

About this episode

در این شماره می‌بینیم که وقتی کامپیوترهای کوانتومی بیان، ما چطوری امن می‌مونیم، می‌بینیم چه اطلاعاتی از من لو رفته، نگاهی به اینترنت اوکراین و اهمیت اتحادیه‌ها می‌ندازیم و از روی صدا، چهره آدم‌ها رو بازسازی می‌کنین. با ما باشین که دنیا هکرهای بیشتری می‌خواهد.


00:00 - شروع 


02:20 - حرکت اوپن اس اس اچ به رمزنگاری پسا کوانتومی 


08:02 - دگمه میوت، شاید اونکاری که شما می‌خواین رو نمی‌کنه 


10:25 - جستجو در نشت‌های ایرانی 


13:59 - تلاش اوکراین برای نگه داشتن اینترنتش 


20:30 - اتحادیه فروشندگان 


26:40 - حمله تایپواسکواتینگ آژر 


32:21 - هوش مصنوعی ساخت چهره از روی صدا 


38:20 - دستگیری‌های در دارک‌نت 


40:10 - بخش پایانی 


48:40 - تبریک ها