فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۱۵ - تکنولوژی جدید آمازون برای خرید بدون فروشنده

فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۱۵ - تکنولوژی جدید آمازون برای خرید بدون فروشنده

Mehdi Fallahi
00:03:16
Link

About this episode

فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۱۵ - تکنولوژی جدید آمازون برای خرید بدون فروشنده---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/persianradio/message