சுவாசநிலை - பிராணாயாமம்
பிராணாயாமம் என்றால் என்ன.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
பிராணாயாமம் என்றால் என்ன.mp3
Published: 26 July 2021
Duration: 00:02:21
மனிதனின் எண்ண வலிமை.mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:07:51
பிராணாயாமம்.mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:11:07
நுண்ணிய வேலைகளைச் செய்யும் கம்ப்யூட்டரின் செயல்பாடு (INTELLIGENCE) எப்படிப்பட்டது....mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:03:12
நான் (ஞானகுரு) கொடுப்பதை நீங்கள் எண்ணி எடுத்தால் தான் அந்தச் சக்தி உங்களுக்குள் வளரும்.mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:02:17
நாம் வெளிப்படுத்தும் சுவாசம் (மூச்சலைகள்) எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்….mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:05:26
நாம் நுகர்ந்தது (சுவாசிப்பது) உடலில் கரு முட்டையாகி அணுவாக எப்படி உருவாகிறது… அணுவான பின் உறுப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்ன….mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:12:06
நாம் சுவாசிப்பது எது… நாம் சுவாசிக்க வேண்டியது எது….mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:07:17
நாம் இயக்குகின்றோமா… நாம் சுவாசிப்பது நம்மை இயக்குகிறதா….mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:04:08
சூரிய கலை சந்திரகலை பிராணாயாமம்.mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:05:07
சுவாச நிலையும் அணு வளர்ச்சியும்.mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:08:58
ஒவ்வொரு நொடியும் நம் சுவாசம் உயிர் வழியாக இருக்க வேண்டும்.mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:10:27
எண்ண உறுதி... கொண்டு எதைப் பெற வேண்டும்... .mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:02:40
1000 டன் எடையுள்ள இராக்கெட்டை விண்ணிலே செலுத்தும் மனிதனின் எண்ண வலு.mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:07:34
“பிராணன்…” (சுவாசம்) பற்றி ஞானிகள் சொன்னதன் உண்மை நிலைகள்.mp3
Published: 08 July 2021
Duration: 00:11:07