สวดพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย)

สวดพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย)

พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร
01:30:57
Link

About this episode

ธรรมจักกัปปวัฒนสูตร  คือสูตรที่เกิดขึ้น  เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดพระปัญจวัคคีย์  หลังจากแสดงจบที่พระที่ได้บรรลุพระโสดาบัน ๑ รูป คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ