สวดโพชฌงคปริตร และคิริมานนทสูตร(แปล)

สวดโพชฌงคปริตร และคิริมานนทสูตร(แปล)

พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร
01:41:27
Link

About this episode

โพชฌงคปริตร และ คิริมานนทสูตร  คือ บทสวดเพื่อผู้ป่วยไข้