สาธยายพระไตรปิฎกตอนที่ 1

สาธยายพระไตรปิฎกตอนที่ 1

พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร
01:11:47
Link

About this episode

สาธยายพระไตรปิฎก - เขมาเขมสรณทีปิคาถา - โอวาทปาติโมกขคาถา - ปฐมพุทธภาสิตคาถา - พุทธอุทานคาถา - วันแรก