Chant Morning by พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

Chant Morning by พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร
01:29:27
Link

About this episode

บทสวดโอวาทปาติโมกข์  ชินบัญชร และรัตนสูตร