خۆشگەندەڵ یا گەنەخۆر لە کتێبەکەی برایان کڵاسەوە (بەشی یەکەم)

خۆشگەندەڵ یا گەنەخۆر لە کتێبەکەی برایان کڵاسەوە (بەشی یەکەم)

Chawg Podcast
00:14:54
Link

About this episode

سەرەتایەکە بە کتێبەکەی برایان کڵاس بەناوی


Corruptible


(گەنەخۆر، شیاوی گەندەڵی)