پدکست استاد بزرگ هومر آبرامیان

پدکست استاد بزرگ هومر آبرامیان

About this podcast

این کانال، پندار و گفتار استاد بزرگ کدبان هومر آبرامیان را بازپخش میکند.به امید اینکه از این سرمایه گرانسنگ، همه ایرانیان بهره برده و در پخش آن کوشا باشند.آکادمی هومرکده استاد بزرگ هومر آبرامیان به نشانی زیر است

www.homer.academy


more

Language

Persian

Top CategoriesView all