நம் உறவுகள் FM

நம் உறவுகள் FM

namuravugal

About this podcast

எல்லோருக்கும் வணக்கம் 🙏 . இந்த குழு அமைத்ததின் நோக்கம்: நம் அனைத்து சொந்தங்களும் ஒன்று கூடி அன்பு பறிமாறி , தலைமுறை தலைமுறையாக நம் சொந்தத்தை வளர்க்கவேண்டும். வாழையடி வாழையாக நம் சொந்தங்கள் தொடர வேண்டும். அடுத்த தலைமுறையினர் இதைப் பின்பற்ற நாம் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். இந்தக் குழுவில் அனைத்து சொந்தங்களும் தகவல்களை எல்லோரிடமும் பறிமாறிக்கொள்ளலாம்.
more

Language

Tamil

Top CategoriesView all