தாய் தந்தையர்
தாயின் காக்கும் சக்தி பற்றித் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
தாயின் காக்கும் சக்தி பற்றித் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:03:00
தாய் தந்தையரை முன்னோரை விண் செலுத்துவது தான் விநாயகர் தத்துவம்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:07:49
தாய் தந்தையரை மதிக்க வேண்டியதன் அவ்சியம்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:07:42
தாய் தந்தை முன்னோர் தொடர்புகள் இலலாது நாம் இயங்கவில்லை.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:06:49
தாய் கருவிலே பெறும் பூர்வ புண்ணியம் பற்றிய முழுமையான விளக்கம்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:14:02
இந்த அருள் ஞான வழியில் நாம் பயணம் செய்யக் காரணமாக இருக்கும் நம் தாய் தந்தையரைக் கடவுளாக மதித்தல் வேண்டும்.mp3
Published: 17 July 2021
Duration: 00:02:26
தாயை நாம் மதித்து நடக்க வேண்டும்... அவர்களை மகிழச் செய்ய வேண்டும்
Published: 17 July 2021
Duration: 00:05:09