مرگ رئیسی و آشفته‌حالی خامنه‌ای

مرگ رئیسی و آشفته‌حالی خامنه‌ای

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:04:33
Link