مرگ آن‌که مطرود ایرانی بود و منفور آزادی

مرگ آن‌که مطرود ایرانی بود و منفور آزادی

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:06:56
Link