خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک!

خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک!

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:05:30
Link