آثار ضربه به گیجگاه خامنه ای چیست؟صلاح عبدالله نژاد

آثار ضربه به گیجگاه خامنه ای چیست؟صلاح عبدالله نژاد

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:18:05
Link