انزجار جهانی از جلاد۶۷ و ادای احترام به سربه‌داران

انزجار جهانی از جلاد۶۷ و ادای احترام به سربه‌داران

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:05:09
Link