TERVİYE GÜNÜ VE AREFE GÜNÜ İBADETLERİ - 13 HAZİRAN 2024 - MEVLANA TAKVİMİ

TERVİYE GÜNÜ VE AREFE GÜNÜ İBADETLERİ - 13 HAZİRAN 2024 - MEVLANA TAKVİMİ

Mevlana Takvimi
00:02:38
Link

About this episode


Kurbân bayramının arefe gününün sabah namâzından
i‘tibâren bayramın dördüncü gününün ikindi namâzına kadar
yirmi üç vakit farz namâzlardan sonra def‘a:“Allâhüekber,
Allâhüekber, Lâ ilâhe illâ’llâ huva’llâhu ekber, Allâhü ekber ve
li’llâhi’l hamd”diye tekbîr alınır ki, buna (teşrîk tekbîri) denir.
Teşrîk tekbîrleri, âlimlerin birçoğuna göre vacîbdir.
Arefe Günü Zikri
Nebi (s.a.v.) arefe gününde en çok şu zikri yaparlardı: “Lâ ilahe illâllâhüvahdehu lâ şerike leh lehül mülkü ve
lehülhadmdübiyedihi’lhayr ve hüve alâ külli şey’in kadir”
Terviye ve Arefe Günü Orucu
Ebül Kasım-ı İsfehânî ve Beyhakî, Enes bin Mâlik’in
(r.a.) bildirdiği şu hadîs-i şerîfi naklederler: “Bu günlerin
her biri, fazilette bin güne, Arife günü ise on bin güne
eşittir” buyuruldu. Bir başka hadîs-i şerîfde de: “Zilhiccenin
ilk on gününün her günündeki oruç, sevab bakımından,
helâl malından âzâd edilmiş yüz kölenin sevabına yâhud
Allâh (c.c.) yolundaki mücâhidlere yüz at verme sevabına, yâhud Kâ’be’ye kurban için gönderilen yüz devenin
sevabına eşittir. Terviye günü olunca, ya’nî Zilhiccenin
sekizinci günü ise, bin köle âzâd etmek, bin at vermek ve
Kâ’beye bin deve kurban için göndermek sevabına eşittir. Arife günündeki oruç ise, iki bin köle âzâd etmek, iki
bin at vermek ve kâ’beye kurban için iki bin deve göndermek sevabına eşittir” buyuruldu. Bir başka hadîs-i şerîfde
de: “Arife günü oruç tutanın sevabı, altmış sene ara vermeden oruç tutmanın sevabı gibidir” buyuruldu. Ravdatül ulemâda diyor ki: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Arife günü oruç tutana, Âdem (a.s.)’ın zamanından
kıyâmetin kopması demek olan Sûr’a üfürülünceye kadar olan insanların oruç tutanlarının ve tutmayanlarının
sayısının iki katı kadar sevâb yazılır.”
(Muhammed Rebhâmi, Riyâd’ün-Nâsihîn, s.270-271)