പ്രകാശം പരക്കട്ടെ.....

പ്രകാശം പരക്കട്ടെ.....

ten out of ten -life
00:03:20
Link

Podcast

Libtalks
Libtalks

About this episode

Tibetan viral chants https://youtu.be/ayGQoJdRcdQ ഈ bgm ആ പാട്ടു തന്നെയാണ്... ☺️ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.. എങ്കിൽ കമന്റ്‌...