ഒരു കൈനീട്ടം

ഒരു കൈനീട്ടം

ten out of ten -life
00:06:29
Link

Podcast

Libtalks
Libtalks

About this episode

ജീവിതം ഒരു കൈനീട്ടൽ ആണ്... അപ്രതീക്ഷിതമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈനീട്ടി ചേർത്ത് നിർത്തുന്നവർ...