Hacerü'l Esved'e saygı göstermek putperestlik midir?

Hacerü'l Esved'e saygı göstermek putperestlik midir?

Kuran Time
00:11:19
Link

Podcast

Kuran Time
Kuran Time

About this episode

Videonun içerisinde geçen kaynaklara buradan erişebilirsiniz:  


1 Konuyla ilgili ayetler için bkz; Bakara 197-200, 203; Maide 1-2, 96; Hac 25,27,29,37. Hz. İbrahim (as) ve Ka’be ilişkisine dair ayetler için ise; Bakara 125-127, İbrahim 37,   


2 Bu rivayeti İbn Hanbel, Fâkihî, Tirmîzî, Hâkim ve Beyhakî tahric etmişler, Tirmizi ise bu rivayete “garib” hükmünü vermiştir. Hadisin rivayet zincirinde geçen Recâ b. Sabîh Ebû Yahyâ el-Hareşî isimli şahıs ise hadis uleması tarafından cerh edilmiş, zayıf ve kuvvetsiz bulunmuştur. Dolayısıyla bu hadis sahih kabul edilmemiştir.  


3 Ayrıntılı bilgi için bkz; Hadislerde Kutsiyet Atfedilen Fenomenlerin Dinî Değeri (Hacerülesved Örneği), Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN, Rağbet Yayınları, 2016, S. 147-155  


4 Buhârî, Hac, 57; Müslim, Hac, 41  


5 Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Kabalcı Yayınları, 2014. s: 27  


6 Bakara, 144  


7 Bakara, 158; Hac, 29  


8 Bakara, 158  


9 “Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın.” (Buhari, Ezan, 18)  10 Kütüb-ü Sitte, Rezin, Abdurrahman b. Avf rivayeti, kayıt no: 1352