قصه‌های ایرانی

قصه‌های ایرانی

محمدجعفر سعادت

About this podcast

پادکست قصه‌های ایرانی توسط کتابخانه مهر و با هدف آشنایی علاقه‌مندان به ادبیات شفاهی منتشر می‌گردد. این حکایت از کتاب «مثل آباد» که تلخیص و بازنویسی است از کتاب مجمع الامثال و جامع التمثیل نوشته محمدعلی جبله رودی، کتاب قصه‌های کتاب کوچه بازنویسی و گردآوری احمد شاملو، قصه‌های ایرانی
گردآوری ابوالقاسم انجوی شیرازی و... انتخاب شده است.
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

114 episodes