کنگره ملی ایرانیان

کنگره ملی ایرانیان

کنگره ملی ایرانیان

About this podcast

بیش از یکصد سال است که ایرانیان دوش به دوش یکدیگر برای رسیدن به آزادی و دمرکراسی پیکار می کنند. نبردی برای کوتاه کردن دستان ایدئولوژی های آسمانی و زمینی از سرنوشت مردم و سپردن آن به مردم که تنها مالکان سرنوشت خویش هستند. امروز زمان آن فرا رسیده است تا در دنیایی که مردمان متمدن دست در دست حکومت های دانا و منتخب خود، برای رفاه، شادی، آسایش و امنیت بیشتر تلاش می کنند، ما مردم ایران هم بتوانیم فرصت یابیم تا امنیت، عشق، امید و زندگی را به سرزمینمان که گاهواره تمدن بشری بوده است، بازگردانیم. نیکی را سرلوحه پندار، گفتار و کردارمان قرار دهیم با باور به اینکه همه انسانها در سراسر دنیا آزاد سرشته شده اند. ما ایرانیان که در هر کجای دنیا به یک اندازه در تعیین سرنوشت کشورشان سهم و حق داریم، تلاشهایمان را تا دستیابی به این سه هدف ادامه خواهیم داد و پس از دستیابی در نگهداری آن تا آخرین نفس خواهیم ایستاد.

یک: جایگزینی حکومتی دموکراتیک که شایسته ایرانیان باشد

دو: تدوین حقوق اساسی تاسیسی برای ایران آزاد و دموکراتیک

سه: ایران آزاد و دموکراتیک همسایه ای خوب و عزتمند در جامعه جهانی
more

Language

Persian

Top CategoriesView all