Happy women's day

Happy women's day

Rjvishath

About this podcast

கட்டுப்பாடோடு
வாழ தெரிந்தவர்கள்
பெண்கள்
அக்கறை பாதுகாப்பு
என்று அவர்களின்
முயற்சிக்கும் சிந்தனைகளுக்கும்
தடை போட்டு
பெண்களை
ஊனமாக்கிவிடாதீர்கள்

சமையலறை மட்டுமே
பெண்களுக்கு சொந்தம்
என்ற எண்ணத்தை
உடைத்தெறிந்து
ஒரு நாட்டையே
ஆட்சி செய்யும்
அளவிற்கு
முன்னேறியவர்கள் பெண்கள்
நாம் பெண்ணாகபிறந்ததில்
நமக்கு பெருமை
இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்

more

Language

Tamil

Categories

Top CategoriesView all

1 episode