شیخ حسین انصاریان؛ اهمیت و ثواب نماز جماعت

شیخ حسین انصاریان؛ اهمیت و ثواب نماز جماعت

00:05:06

About this episode

✅ منبر

🎧 اهمیت و ثواب نماز جماعت

🎤 شیخ حسین انصاریان


🔗 www.kimiame.ir

©️ @joreenoush