حجت‌الاسلام دکتر احمد عابدی؛ مفهوم امیرالمومنین چیست؟

حجت‌الاسلام دکتر احمد عابدی؛ مفهوم امیرالمومنین چیست؟

00:09:07

About this episode

✅ منبر

🎧 مفهوم امیرالمومنین چیست؟

🎤 حجت‌الاسلام دکتر احمد عابدی


🔗 www.kimia-ac.ir

©️ @joreenoush