امروز: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱ فوریه

امروز: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱ فوریه

Iran International
00:41:21
Link

About this episode

نه بزرگ به جمهوری اسلامی، دریک نظرسنجی ۷۵درصد به جمهوری اسلامی «نه» گفتند