امروز: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۵ فوریه

امروز: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۵ فوریه

Iran International
00:42:12
Link

About this episode

دستور خامنه‌ای به اخراجی‌های نظام برای گرم کردن نمایش انتخابات