தியானம்
மணிக்கணக்கில் அமர்ந்து எடுப்பது தியானமல்ல... வாழ்க்கையே தியானமாக்க வேண்டும்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
மணிக்கணக்கில் அமர்ந்து எடுப்பது தியானமல்ல... வாழ்க்கையே தியானமாக்க வேண்டும்.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:04:28
பௌர்ணமி தியானத்தின் மூலம் அபரிதமான சக்திகளை உங்களுக்குக் கிடைக்கச் செய்கின்றோம்.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:04:36
புத்திர பாக்கியம் பெற தியானிக்க வேண்டிய முறை.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:03:00
நட்சத்திரங்களின் ஒளிக் கற்றைகளைத் தியானத்தில் நுகர வேண்டியதன் முக்கியத்துவம்.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:21:52
துருவ நட்சத்திரத்தை எண்ணித் தியானம் செய்யும் போது நம் உடலுக்குள் ஏற்படும் நல்ல மாற்றங்கள்.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:20:41
தியானம்.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:04:47
துருவ நட்சத்திரத்தின் ஆற்றலைப் பெற நாம் தியானிக்க வேண்டிய சரியான முறை.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:15:05
தியானம் செய்ய வேண்டிய முறை.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:12:40
தியானம் செய்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:01:57
தியானமே செய்யாதவர்களாக இருந்தாலும் அந்த ஆன்மாக்களையும் சப்தரிஷி மண்டலத்துடன் இணையச் செய்ய முடியும்.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:03:56
தியானத்தின் மூலம் நாம் எடுத்துப் பாய்ச்சும் மகரிஷிகள் அருள் சக்தியின் வலு எப்படிப்பட்டது… நடந்த நிகழ்ச்சி.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:04:20
தியானத்தின் மூலம் சக்தி பெற வேண்டிய சரியான முறை.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:02:43
தியான வழியைக் கடைப்பிடிப்போர் சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான உணர்வுகள்.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:02:33
கூட்டுத் தியானத்தின் மிக முக்கியமான பலன்.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:06:48
கூட்டுத் தியானத்தின் பலன்கள்.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:15:04
என்ன தியானம் செய்து... என்ன பலன் என்பார்கள்...!.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:06:53
இருபத்தியேழு நட்சத்திரங்களின் சக்திகளை நாம் பெற வேண்டியதன் அவசியம்.mp3
Published: 04 July 2021
Duration: 00:11:56