விண் செல்லும் ஆற்றல்
நாம் விண் செல்லும் மார்க்கம்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
நாம் விண் செல்லும் மார்க்கம்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:09:29
விண்ணின் ஆற்றலைப் பெற வேண்டும் என்றால் அது எது... என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:04:32
விண் செல்லும் மார்க்கம்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:04:18
விண் செல்லும் மார்க்கத்தைக் காட்டுகின்றோம்... விரும்புவோருக்கு அது கிடைக்கும்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:07:10
ரேடார் போன்று நினைவு விண் செல்லவும் லேசர் போன்று ஞானிகளின் சக்தியையும் கொடுக்கின்றோம்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:10:37
உடலை விட்டுப் பிரியும் போது குருநாதர் சொன்ன விண் செல்லும் மார்க்கம்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:04:16
நாம் விண் செல்ல வேண்டும்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:07:10
உடலை விட்டுப் பிரிந்து செல்லும் ஆன்மாக்களை விண் செலுத்தும் நோக்கம்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:05:23
உடலை விட்டுப் பிரிந்த உயிரான்மாக்களை விண் செலுத்தும் பழக்கம் வளர்ந்து விட்டால் “உந்துவிசை இல்லாமல் நாம் விண் செல்ல முடியும்…!”.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:04:13
உடலுடன் வாழும் பொழுதே விண் செல்லும் ஆற்றலைப் பெருக்கிடல் வேண்டும்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:03:26
ஈரேழு பதினான்கு லோகத்தையும் வென்றவன் விண் சென்றான்.mp3
Published: 19 July 2021
Duration: 00:11:23