பிறவியில்லா நிலை
பேரண்டமே ஒளிமயமாக மாறும் காலமும் உண்டு.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
பேரண்டமே ஒளிமயமாக மாறும் காலமும் உண்டு.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:09:29
பெரு நிலை கொண்டு வாழும் அகஸ்தியனைப் போன்று நாமும் வாழ வேண்டும்.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:02:25
பிறவியில்லா நிலை அடைய வேண்டும்.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:09:33
பரிணாம வளர்ச்சியில் வளர் பிறையாக நாம் ஒளியாக வேண்டும்.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:10:52
நிலையில்லாத இந்த மனித சரீரத்தைக் காக்கத் தான் விஞ்ஞானம் போராடுகிறது...!.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:01:31
நாம் சேமிக்க வேண்டிய அழியாத சக்தி எது... என்று இனி முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள்....mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:11:31
நாம் சம்பாரிக்க வேண்டிய அழியாச் சொத்து எது.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:06:44
நாம் ஒளி உடல் பெற்றால் எண்ணங்கள் இருக்காது... உணர்வின் இயக்கம் மட்டும் தான் இருக்கும்.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:13:42
நாம் உருவாக்க வேண்டிய அருள் ஒளிச் சுடர்.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:11:39
நாம் அடைய வேண்டிய மெய் உலகம்…!.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:06:03
நமது எல்லை பிறவியில்லா நிலை அடைவதே...!.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:04:27
நம் உடலில் உள்ள 1008 குணங்களையும் ஒளியாக மாற்ற வேண்டும்.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:22:44
சொர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் என்று முயற்சித்தவர்களில் “முழுமை அடையாதவர்கள் உணர்வு நம்மை இயக்கிவிடக் கூடாது”.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:07:23
கடும் விஷம் கொண்ட வைரம் ஒளியாக மின்னுவது போல் உயிரின் துணை கொண்டு நாம் எதனையும் ஒளியாக மாற்ற முடியும்.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:11:54
என்றுமே மாறாத நிலைகள் கொண்டது உயிர் தோன்றிய பின் ஒளியாக மாறுவது தான்...!.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:09:22
என் கடைசி எல்லை பிறவி இல்லா நிலை தான்..! என்ற உறுதி கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:06:44
உடலை விட்டுப் பிரிந்தால் மீண்டும் மனிதனின் ஈர்ப்பு வட்டத்திற்குள் சிக்கிவிடக் கூடாது.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:05:14
உடலுக்கு பின் என்ன… என்ற நிலைகளை சிந்திக்கின்றோமா….mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:09:12
உடல் என்ற விதிக்கு இனி செல்ல வேண்டாம்...!.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:06:48
உங்களால் அழியா ஒளிச் சரீரம் பெற முடியும்…!.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:01:36
இன்று நாம் வாழும் உலகில் நஞ்சு பெருக் காரணமும் அதிலிருந்து விடுபட வேண்டிய சரியான மார்க்கமும்.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:16:35
இந்த மனித வாழ்க்கையில் அந்தச் சப்தரிஷி மண்டலத்தை அடைய வேண்டுமென்று எண்ணும்போது நாம் அங்கே செல்கின்றோம்.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:03:01
இந்த உடலுக்குப் பின் என்ன... என்று நாம் போகும் மார்க்கங்களைத் தான் இனி பார்க்க வேண்டும்...!.mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:01:53
“மானிடராகப் பிறப்பது மிகவும் அரிது...! என்று அக்காலத்தில் சொன்னதன் உட்பொருள் என்ன....mp3
Published: 14 July 2021
Duration: 00:14:05